Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
ΕλλάδαΠροσευχή για τον καύσωνα από τη Μητρόπολη Μάνης: «Απόστειλον δρόσον καί αύραν»

Προσευχή για τον καύσωνα από τη Μητρόπολη Μάνης: «Απόστειλον δρόσον καί αύραν»

Η Μητρόπολη Μάνης δημοσίευσε μια προσευχή για την κατάπαυση του καύσωνα.

Την ώρα που η κλιματική κρίση εντείνεται διαρκώς και απαιτεί αποτελεσματικές πολιτικές, μια προσευχή προκειμένου να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες που επιτάσσει ο καύσωνας, δημοσίευσε η Μητρόπουλη Μάνης.

«Παύσον τον βλαβερόν καύσωνα και απόστειλον δρόσον και αύραν και δος ευκρασίαν αέρων και αφθονίαν αγαθών», αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα, στην προσευχή του Μητροπολίτη Μάνη, Χρυσοστόμου Γ’, η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Μητρόπολης.

Ολόκληρη η προσευχή της Μητρόπολης Μάνης για την κατάπαυση του καύσωνα
«Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Παντοδύναμος καί Πολυέλεος, ὁ πάσης ὁρατῆς τε καί ἀοράτου κτίσεως δημιουργός, ὁ τῷ σῷ κράτει συνέχων τήν κτίσιν καί τῇ σῇ προνοίᾳ διοικῶν τόν κόσμον, ὁ πάσης ἀγαθότητος χορηγός, Αὐτός, ὁ μέγας καί θαυμαστός ἔπιδε ἐφ’ ἡμᾶς τούς ἀθλίους δούλους σου ὅτι κατ’ αὐτάς ὑπό τοῦ καύσωνος, οὐ μόνον ἐν ἡμέρᾳ, ἀλλά καί κατά νύκτα δεινῶς κατατρυχόμεθα, ὑποφέρομεν καί θλιβόμεθα.

Ναί, Κύριε ἐνώπιόν σου, ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν καί ἠδικήσαμεν ἅπαντες καί οἴδαμεν ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν καί ἐπικράτησις ἰδιαιτέρων ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν καί ηὐξημένος κίνδυνος θερμικῆς καταπονήσεως ἐνυπάρχει καί ἐπιβουλή δυσκρασίας ἀέρων πλήττουσα ἀνθρώπους, ζῶα τε καί πτηνά καί πάντα τά φυόμενα ἐπί τῆς γῆς.

Διό Κύριε, ὁ μή βουλόμενος τόν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀλλά ἀναμένων αὐτοῦ τήν ἐπιστροφήν καί μετάνοιαν ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου καί τήν δικαίαν σου ὀργήν ἀπόστρεψον ἀφ’ ἡμῶν καί ρῦσαι ἡμᾶς ἐκ πάσης καταστροφῆς, συμφορᾶς καί ἀσθενείας ἐκ τοῦ παρόντος καύσωνος προσγενομένης. Παῦσον τόν βλαβερόν καύσωνα καί ἀπόστειλον δρόσον καί αὔραν καί δός εὐκρασίαν ἀέρων καί ἀφθονίαν ἀγαθῶν».

Τα πιο σημαντικά