Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
Αγιος ΓεώργιοςΗ προσευχή που είπε ο Άγιος Γεώργιος λίγο πριν τον αποκεφαλίσουν όπως...

Η προσευχή που είπε ο Άγιος Γεώργιος λίγο πριν τον αποκεφαλίσουν όπως καταγράφεται από τον άγιο Συμεών το Μεταφραστή

Η προσευχή που είπε ο Άγιος Γεώργιος λίγο πριν τον αποκεφαλίσουν, για την πίστη του, οι ειδωλολάτρες, όπως καταγράφεται από τον άγιο Συμεών το Μεταφραστή.

«Κύριε ο Θεός μου, σ’ εσένα που παραδόθηκα απ’ την κοιλιά ακόμη της μάνας μου, σ’ εσένα που έχω ελπίσει, σ’ εσένα που στηρίχτηκα και μπήκα σ’ αυτόν εδώ τον αγώνα· εσύ είσαι η γλυκιά μου ελπίδα, εσύ η αψευδής υπόσχεση και ο θείος έρωτας των αγιασμένων ψυχών. Εσύ, που προσέχεις και αυτά ακόμη που θα σου πρωτοψιθυρίσουν οι καρδιές μας. Εσύ, που και πριν να σ’ το ζητήσουμε μας δίνεις αυτό που ποθούμε, δώσ’ μου τώρα τη δύναμη ώστε να βγάλω πέρα τον αγώνα αυτόν, στον οποίο ρίχτηκα για τ’ όνομά σου. Δέξου την ψυχή μου, φύλαξέ την ώστε να ξεπεράσει τα πονηρά πνεύματα του αέρα και συναρίθμησε την με όλους όσοι σ’ έχουν ευαρεστήσει. Συγχώρεσε ακόμη, Κύριέ μου, και αυτόν τον κόσμο για όσα έκαναν εναντίον μου από άγνοια και αξίωσέ τους να σε γνωρίσουν αληθινά, γιατί είσαι ευλογημένος, και αξίζει να Σε υμνούμε για πάντα».

1 15 10

Προσευχή – Για να θεραπεύσει ο Θεός τους νευρασθενής και τους νευρόπονους (ΨΑΛΜΟΣ 27)

Τοῦ Δαυΐδ.

ΠΡΟΣ σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 2 εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἐν τῷ αἴρειν με χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου. 3 μὴ συνελκύσῃς μετὰ ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς με τῶν λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν πλησίον αὐτῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 4 δὸς αὐτοῖς, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν· κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς.

5 ὅτι οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἔργα Κυρίου καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καθελεῖς αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς. 6 εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι εἰσήκουσε τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. 7 Κύριος βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἐπ᾿ αὐτῷ ἤλπισεν ἡ καρδία μου, καὶ ἐβοηθήθην, καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου· καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ. 8 Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστι. 9 σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος.

Πηγή: Ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος

Τα πιο σημαντικά